• Hem
 • Vår politik
sida

Vår politik

Politik för patienter, resenärer och personal

 

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Vi lever i en segregerad och ojämlik region med stora hälsoklyftor och skillnader i livslängd. Den största framtida utmaningen är därför att ersätta den nuvarande borgerliga politiken med en politik som syftar till en hållbar, jämställd och jämlik region och till en politik som får hela regionen att leva.

För att finansiera alla de nödvändiga satsningarna ville Vänsterpartiet i Region Stockholm inför budgetåret 2019 justera skatten med 30 öre till 12,38 kronor vilket skulle tillföra regionens verksamheter cirka 1,9 miljarder kronor. Dessutom ville vi frigöra cirka en miljard kronor genom att minska och omprioritera bland kostnader för exempelvis hyrpersonal och konsulter.

Den här sidan presenterar vår politik i korthet. Om du är intresserad av att läsa mer i detalj hittar du vår budget för 2019 här och vårt landstingspolitiska program.


Hälso- och sjukvård

Regionens hälso- och sjukvård – en borgerlig mardröm

Regionen har styrts av den borgerliga alliansen sedan 2006. Efter alla år med höga konsultnotor, dyra upphandlingar och hejdlösa privatiseringar behövs en ny politik. Bygget av det nyliberala flaggskeppet Nya Karolinska blev ett kostsamt fiasko, som har drabbat både patienter, personal och regionens ekonomi hårt. Verksamhetsmodellen värdebaserad vård är ett nyliberalt påhitt som bortser ifrån alla års erfarenhet av fungerande vård.

Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag i skatteparadis eller slösas bort i byråkratiska upphandlingar av gemensamma sjukhus, annan vårdverksamhet eller kollektivtrafik. Ingen ska bedriva sjukvård med det primära målet att tjäna pengar. Privatiseringar och vårdval som av ideologiska skäl genomförts har ökat ojämlikheten och drivit upp kostnaderna på ett oacceptabelt sätt. 

Vårt mål är att vården ska vara jämlik och jämställd. Den fria etableringsrätten i vårdvalet har lett till att mottagningar etablerar sig där befolkningen är friskare och mer välbärgad. Politiken har gett upp möjligheten att kunna styra vården dit behoven är störst. Många vårdval har visat sig vara mycket kostnadsdrivande utan att kunna uppvisa motsvarande effekt i form av bättre vård. Istället bidrar de till att förstärka den ojämlika fördelningen av sjukvård i regionen.

Vänsterpartiet vill

 • Stegvis återta vårdenheter i egen regi och stoppa ytterligare privatiseringar
 • Göra en översyn av befintliga vårdval och avvisa införandet av nya vårdval
 • Införa en haverikommission för att utreda alla oegentligheter kring Nya Karolinska i Solna

Vård med patienten i fokus

Vården ska ha patientens behov i fokus. Vårdgivare ska inte behöva använda dyrbar tid till att räkna det exakta antalet besök eller oroa sig för vilken enhet som ska betala. Systemet måste bygga på en tillit till att vårdpersonal gör det som behövs för att ge bästa möjliga vård. Vårdcentraler ska ha längre öppettider och personal med kompetens att arbeta med psykisk ohälsa.

Primärvården måste få tid och möjlighet att arbeta preventivt, särskilt i områden med hög ohälsa. Region Stockholm har de största skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken är tydlig. Att vara ekonomiskt utsatt leder ofta till sämre hälsa. Därför krävs också ett medvetet och riktat folkhälsoarbete där de utsatta områdena ska prioriteras. 

Förlossningsvården går på knäna, ändå vill det blågröna styret minska kapaciteten vid regionens förlossningar. Det vill inte Vänsterpartiet.

När sjukvården brister drabbas kvinnor i trippel bemärkelse – som patienter, som anhörigvårdare och som anställda. Det är nämligen framför allt kvinnor som tar huvudansvaret när en anhörig skickas hem för tidigt på grund av vårdplatsbrist; majoriteten av de som arbetar i vården är kvinnor och när resurserna tryter finns det också en tendens att det är just vård för kvinnor som drabbas. En väl fungerande sjukvård med goda arbetsvillkor är därför en viktig jämställdhetsfråga.

Den psykiska ohälsan ökar, och allra mest bland unga kvinnor. Psykiatrin behöver därför ett kraftigt resurstillskott för att kunna utveckla bättre vårdmöjligheter.

Vänsterpartiet vill

 • Satsa på ett primärvårdslyft för en bättre och mer tillgänglig vårdcentral
 • Preventivmedel ska vara gratis för 20-25-åringar
 • Skapa mobila vårdteam för äldre
 • Sjukresor och hjälpmedel ska inte kosta
 •  Förstärka ungdomsmottagningarna med fler kuratorer
 • Akutsjukvård för barn ska vara gratis

Bättre villkor för vårdpersonal

Personalen är de som håller vården flytande och som räddar liv. Vårdpersonal ska vilja jobba i Region Stockholm. Vi behöver dem för att kunna öppna stängda vårdplatser och för att inga fler operationer ska ställas in. Möjligheten för vårdpersonal att vidareutbilda sig måste säkerställas, regionen är i stort behov av specialistsjuksköterskor och läkare. Vi vill minska beroendet av inhyrd personal.

Vänsterpartiet vill

 • Öppna stängda vårdplatser och höja grundbemanningen
 • Sjuksköterskor och undersköterskor ska få högre ingångslön och bättre löneutveckling
 • Sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna läsa till specialist med bibehållen lön
 • Införa arbetstidsförkortning inom förlossningsvården och på akutmottagningar

Kollektivtrafik

En tillgänglig kollektivtrafik

Vi vill att fler ska åka buss och tåg istället för bil. Det behövs om vi ska minska utsläppen och nå klimatmålen. Därför vill Vänsterpartiet bygga ut kollektivtrafiken. Vår vision är en välkomnande, avgiftsfri kollektivtrafik och vi vill som ett första steg införa avgiftsfria resor för barn och unga upp till 18 år och för pensionärer i lågtrafik. Biljettpriset utestänger många, särskilt unga och pensionärer. Vi vill att barn och unga ska se bussen, tunnelbanan och tåget som det naturliga färdmedlet även i framtiden.

Vänsterpartiet vill

 • Införa fri kollektivtrafik för barn och unga, upp till 18 år
 • Pensionärer ska åka gratis med SL i lågtrafik
 • Införa ordinarie SL-taxa i skärgårdstrafiken hela året
                                                                         

Nyliberalismens konsekvenser

Kollektivtrafiken i Region Stockholm utförs av entreprenörer. De prispressade avtalen där entreprenörerna får betalt per påstigande resenär innebär minskade marginaler och ytterst är det de anställda och resenärerna som drabbas. De anställda med pressade tidsscheman och dålig arbetsmiljö, resenärerna med trängsel, indragna direktlinjer och sämre service och utbud.

Vänsterpartiet vill

 • Ta bort de prispressade avtalen och driva kollektivtrafik i egen regi
 • Att alla trafikförändringar som minskad turtäthet och förändrade linjedragningar ska beslutas av trafiknämnden, inte av de bolag som utför kollektivtrafiken
 • Ta bort spärrarna och införa fria spärrlinjer

Klimat

Vi har en vision om ett ekologisk och ekonomiskt hållbart samhälle. För att det globala klimatavtalet som slöts i Paris i december 2015 ska leda till att planetens uppvärmning begränsas till under 2,0 grader med sikte på att inte överstiga 1,5 grader så måste det få genomslag i lokala beslut.

Den viktigaste åtgärden som regionen kan göra för klimatarbetet är att öka andelen i länet som reser kollektivt. Trafikverket kräver också en minskning av bilresandet i länet på 14 procent fram till 2030 för att klara de nationella klimatmålen. Det är en stor utmaning att motivera människor att ta bussen istället för bilen.

Region Stockholm ska vara en aktör i framkant som minskar verksamheternas utsläpp genom tydliga direktiv inom driften av kollektivtrafiken, uppvärmning av sjukhus och depåer, maten som serveras i verksamheterna och medicinanvändning. Region Stockholm kan bli en aktör som driver på och hjälper andra till minskad resursanvändning och minskade utsläpp.

Vänsterpartiet vill

 • Ta fram en klimatfärdplan för regionen
 • Lägga ner Bromma flygplats och bygga en hållbar stadsdel
 • Avbryta alla planer på en expansion av Arlanda flygplats
 • Att de regionägda bolagen ska leda utvecklingen för minskad energianvändning och ny miljöteknik. Energibesparande åtgärder ska ske inom alla regionens verksamheter
 •  Samtliga fordon i kollektivtrafiken på land och på vatten ska drivas med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Bränslen som används ska vara miljövänliga och etiskt certifierade. 

 

Kopiera länk